Forskning och vetenskap om effekten av naprapati

  • Naprapati
  • Lästid: 7 minuter
  • Skriven av: Jonas Hård af Segerstad

Bara ett fåtal studier har publicerats av naprapater, dessa studier tyder dock på att naprapat skulle vara till stor hjälp inom primärvården. Till exempel skulle naprapater kunna korta köerna hos ortopederna och hjälpa fysioterapeuterna med deras patienter för att uppnå fler personer som är smärtfria.

KD General Blog Image

Forskning och vetenskap om effekten av naprapati

Ett stort antal studier om behandlingsmetoder som naprapater använder sig av har publicerats genom åren, men endast ett fåtal studier om naprapati är publicerade, och vi kommer att sammanfatta dessa nedan:

Costs and Utilities of Manual Therapy and Orthopedic Standard Care for Low Prioritized Orthopedic Outpatients of Working Age: A Cost Consequence Analysis.

Idag, 2013-09-19, så publicerades en ny vetenskaplig studie som påvisar de stora hälsoekonomiska fördelarna med att integrera naprapati på ortopedmottagningar i Sverige. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Clinical Journal of Pain (du kan läsa studien här) och visar på bättre behandlingseffekter och 1/3 av  kostnaderna när naprapater behandlar patienter som står i kö för att träffa en ortoped jämfört med traditionell ”second line” vård, vilket inkluderar sjukgymnastik, radiologi och olika injektioner.

Studien är genomförd av bland annat leg naprapat Stina Lilje, doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola. Ett sammandrag av studien kan även läsas på Pubmed.

Källa: Lilje S et al. Costs and Utilities of Manual Therapy and Orthopedic Standard Care for Low Prioritized Orthopedic Outpatients of Working Age: A Cost Consequence Analysis. Clin J Pain. 2013 Sep 13.

BJÖRN-studien (2007) och uppföljningsstudien efter 52 veckor

I samarbete med Karolinska Institutet genomfördes en studie med syfte att jämföra effekten av naprapati för patienter med ont i rygg och nacke, med effekten av evidensbaserad rådgivning av läkare. 409 patienter med påtagligt besvärande smärta i rygg eller nacke sedan minst två veckor ingick i studien. Patientgruppen som gick till naprapater fick maximalt 6 behandlingar under en period av 6 veckor. Den jämförande behandlingen gavs av allmänläkare enligt evidensbaserad behandlingsprincip med samtal kring patientens besvär i syfte att stärka dennes tro på sig själv och sin egen läkningsförmåga.

Studien inkluderade en mycket vanlig typ av rygg- och nackbesvär hos en arbetande befolkning. Resultaten visade att det fanns klara skillnader mellan grupperna till fördel för naprapaterna efter 7 och 12 veckor.  Efter 12 veckor rapporterade 57% av deras tillstånd var ”väldigt mycket förbättrat.” Motsvarande patienter i kontrollgruppen var 13%. Alla skillnader var statistiskt signifikanta. Uppföljningen i den andra studien påvisade en kliniskt betydelsefull effekt av naprapati också efter så lång tid som 12 månader.

Resultaten talar därför för att naprapati är ett starkt alternativ att överväga i primärvården för rygg- och nackpatienter på både kort och lång sikt.

Källa: Skillgate E et al: Naprapathic Manual Therapy or Evidence-based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled Trial. Clin J Pain 2007, 23(5):431-439 samt;

Skillgate E et al: The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain – Results from a pragmatic randomized controlled trial, BMC Musculoskeletal Disorders 2010, 11:26.

Naprapati eller ortopedi för patienter i ortopedkö?

Det är ofta väldigt långa köer till ortopedmottagningarna, och ibland skickas remisser till fel instans vilket medför att patienten får vänta onödigt länge på att få hjälp. Denna studie undersökte om naprapatbehandling kan förkorta väntetiderna på en ortopedmottagning.

I genomsnitt hade patienterna fått vänta i sex månader på att få hjälp av ortoped och majoriteten hade haft ont i över ett år samt bedömdes inte vara i behov av operation.
Patienterna lottades till att fortsätta i kö till ortoped eller gå maximalt fem behandlingar hos naprapat. Efter uppföljning vid vecka 12, 24 samt efter 52 veckor kunde patienterna från naprapatgruppen rapportera signifikant större förbättring vad det gäller smärta och fysisk funktion än patienterna i ortopedgruppen.

Andelen patienter som vid uppföljningen ett år senare rapporterade att de var ”lite eller mycket bättre” än före behandlingen var mer än dubbelt så stor i gruppen som gick till naprapat som i ortopedgruppen (64 respektive 28 procent).

Det viktiga som framkommer är att det är möjligt att med hjälp av naprapat avlasta ortopedmottagningar och minska lidandet för patienten; 62 procent av patienterna i naprapatgruppen lämnade kön efter avslutad behandling.

Källa: Lilje S. Clin J Pain. 2010;26:602-10.

Om svenska folket får välja: hellre naprapat än vårdcentral vid ryggbesvär

Undersökningar visar att en majoritet av svenskarna, givet lika villkor, skulle föredra att gå till naprapat framför vårdcentral vid ryggbesvär (SKOP 2009, 2008 och 2007 tillgängliga från Svenska Naprapatförbundets hemsida)

Utvärdering av projekt med naprapati i Västervik

Landstingsstyrelsen i Kalmar Län har sedan 2005 bestämt att behandling med naprapati ska finnas att tillgå i Västervik. Projektet med naprapatbehandling bedrevs under två år med en budget på 300.000kr och skulle utvärderas genom en enkätundersökning. Det krävdes remiss från läkare eller sjukgymnast för att få behandling av naprapat. Patienterna är huvudsakligen personer i yrkesverksam ålder och lika många män som kvinnor. De flesta patienterna hade besvär från nacke och rygg och hade haft besvären mer än tre månader. En behandlingsserie omfattade i genomsnitt 4,2 besök.

Enkäterna visade att efter behandling med naprapati:
• hade 88 % av patienterna förbättrats avseende smärta/besvär;
• hade andelen patienter som uppgett ingen/lätt smärta ökat med 40 % och ingen patient anger outhärdlig smärta, vilket var en minskning med 17 %;
• hade andelen patienter som varit sjukskrivna minskat med 11 %;
• hade andelen heltidssjukskrivningar i förhållande till deltidssjukskrivningar minskat;
• hade andelen patienter som tvingats avstå från någon/några ordinarie sysslor minskat med 18 %;
• hade andelen patienter som använt läkemedel minskat med 22 %.

Utöver enkätundersökningen genomfördes även intervjuer med patientgruppen. Intervjuerna visade att;

• 94 % tyckte att behandling med naprapati var bra;
• 86 % bedömde att effekten på deras smärta/besvär var en följd av naprapatbehandlingen;
• 67 % hade vid studiens publicering fortfarande effekt av naprapatbehandlingen;
• 72 % upplevde att behandling med naprapati är bättre än sjukgymnastik.

Du vet väl att du kan boka naprapatbehandling direkt på Kroppsdetektivernas hemsida? Klicka här för att komma till vår bokningssida.

  • Få exklusiva erbjudanden

Obligatoriskt

KOM IGÅNG

Bli smärtfri redan idag

Kontakta oss på naprapatkliniken Kroppsdetektiverna så hjälper vi dig vidare.

Boka tid